Ekológiu budúcnosti podmieňujú inovácie súčasnosti.

The ecology of the future is conditioned by the innovations of the present.